Steun ons en help Nederland vooruit

Woningbouw

Woningbouw heeft de afgelopen 4 jaar praktisch stilgestaan in onze gemeente en dat moet snel veranderen. D66 vindt het belangrijk dat er voor alle Heemskerkers een goed woningaanbod is. De gemeente speelt daar een belangrijke rol in. D66 zet daarom in op enerzijds betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen en anderzijds levensloopbestendige woningen voor ouderen in de nabijheid van voorzieningen.

De gemeente hoeft niet rijk te worden van woningbouw maar moet zijn grondposities gebruiken om betaalbare woningen te realiseren voor zowel sociale huur als betaalbare koopwoningen. Verder moet de midden sector versterkt worden. Daarom voeren we een gedifferentieerd grondprijstarief in. Zo wordt het voor ontwikkelaars en woningcorporaties financieel aantrekkelijker om woningen in deze categorie te bouwen.

Binnen de gemeentegrenzen is geen ruimte meer voor grote nieuwbouwprojecten. Daarom zijn we afhankelijk geworden van inbreilocaties voor de benodigde woningbouw. De praktijk leert dat binnenstedelijke ontwikkelingen vaak duur zijn en op grote weerstand stuiten van omwonenden. De beperkte ruimte en de grote vraag resulteren vaak in hoogbouw en inbreuk op het groen. Die inbreuk is niet wenselijk. Stevige groene aders die de woonbuurten met elkaar verbinden zijn een fundamenteel onderdeel van de kwaliteit van de woonomgeving en dienen beschermd te worden.

We realiseren een grootschalig woningbouwproject ten noorden van Breedweer van minimaal 500 woningen. We offeren liever een stuk weiland met geringe natuurwaarde op dan dat we interen op het kostbare binnenstedelijke groen. Bovendien kunnen we zo meer grondgebonden woningen realiseren. Huishoudens worden kleiner en niet iedereen heeft behoefte aan een tuin, dus zetten we in op bijvoorbeeld maisonnettes en beperkte hoogbouw. Zo gaan we effectief om met de beschikbare grond en vergroten we het woningaanbod. We gaan ook in gesprek met de gemeente Uitgeest over woningbouw tussen Heemskerk en Uitgeest. Dit geldt eveneens voor de oostkant van de A9 als de provincie het in onze optiek overbodige plan voor de verbinding A8/A9 door mocht drukken. De kwaliteit van deze gebieden kan dan behouden blijven en zelfs worden versterkt. Binnenstedelijk gebruiken we de spaarzame bouwlocaties voor levensloopbestendige woningbouw voor ouderen, het centrum wordt daarbij nadrukkelijk meegenomen.

De aantrekkelijkheid van woongebieden wordt verbeterd door diversiteit. We ondersteunen daarom inwoners die een eigen huis willen bouwen. Of dat nu via zelfbouw, collectief opdrachtgeverschap of kluswoningen is. De komende raadsperiode worden er minimaal twee knarrenhoven gerealiseerd in Heemskerk. Woningsplitsing wordt ondersteund vanuit de gemeente en zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw is de norm. Omzetten van leegstaande winkels en bedrijfspanden in woningen wordt actief gefaciliteerd door de gemeente.

De gemeente Heemskerk moet meer gaan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, waarbij het discipline vergt om alle ruimte niet meteen vol te bouwen. Het opofferen van groen en te dichte woningbouw tasten het groene en ruime karakter van ons dorp aan. Bouwplannen moeten meer in samenhang bekeken worden met een blik die verder kijkt dan het lopende jaar.

Groen en water is niet alleen mooi, maar ook van levensbelang. D66 wil daarom dat bij iedere herinrichting of nieuwbouwplan hier vol op wordt ingezet.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021