Steun ons en help Nederland vooruit

Sociaal Domein

D66 wil een Heemskerk van, voor en door iedereen. We realiseren ons dat niet alle burgers zelfredzaam zijn en willen daarom dat de gemeente zowel een vangnet en een springplank organiseert voor wie dat nodig heeft. Samenleven is zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken. Wie zorg nodig heeft, moet zorg krijgen. Maatwerk en kwaliteit zijn hierin leidend. Niemand valt tussen de wal en het schip.

Veel verantwoordelijkheden uit het Sociaal Domein zijn naar de gemeenten gegaan. Het gaat hier om de Jeugdzorg, de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het armoedebeleid. Voorop staat dat het Rijk de gemeenten met een onverantwoorde bezuiniging deze beleidsterreinen laat uitvoeren. D66 Heemskerk zet dan ook druk op haar landelijke collega’s om te komen tot een goede financiering van het gehele sociale domein.

Voor het hele Sociaal Domein geldt wat D66 betreft: Het begint met preventie. Problematiek die niet ontstaat, hoeft niet verholpen te worden. Zo houden we voorzieningen beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft. Voor de uitvoering van de verschillende wetten binnen het Sociaal Domein pleit D66 voor de menselijke maat. De afgelopen jaren zijn inwoners van dit land te vaak in de kou komen te staan door bureaucratie en regelzucht. De inwoners van Heemskerk zijn geen checklist. D66 wil daarom binnen de gemeente Heemskerk de Doorbraakmethode tot werkstandaard maken: Kijken naar wat praktisch gezien de meest effectieve hulp is die iemand kan krijgen.

De kosten voor de jeugdzorg zijn in de afgelopen jaren enorm gestegen. Daarbij zijn er een aantal opvallende dingen. Ten eerste zijn veel organisaties binnen de jeugdzorg financieel kwetsbaar. D66 wil dat organisaties waar de gemeente zorg inkoopt financieel gezonde organisaties zijn, dat voorkomt een hoop problemen. Ten tweede halen sommige zorgaanbieders de krenten uit de pap. Ze zetten alleen in op relatief lichte zorg die eenvoudig geleverd kan worden. Het gaat de organisaties vooral om snel geld. D66 wil dat in de aanbestedingen en contractvorming dit soort ‘cowboys’ geen plek krijgen in ons gemeentelijke zorgsysteem.

Jongeren die, ondanks de inzet op preventie, zorg nodig hebben moeten dat altijd kunnen krijgen. Ook duurdere intramurale zorg moet beschikbaar zijn. De kosten voor jeugdzorg kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. Ook de verschillen per gemeente in de regio zijn groot. D66 wil dat de verevening zoals deze bestond tussen de IJmond gemeenten weer terugkomt. Hierdoor dragen we samen de lasten en dat is uiteindelijk goed voor ons allemaal.

D66 is blij met IJmond Werkt! Samen met de gemeente wordt voortvarend gewerkt aan de mogelijkheid om iedereen mee te laten doen in het arbeidsproces. De IJmond is een regio met een veelzijdig werkaanbod, vooral in de techniek en maakindustrie zijn mensen nodig. Participatietrajecten bieden mensen de mogelijkheid om zich bij- of om te scholen. D66 vindt het belangrijk daarin te investeren.

Vanuit het Rijk is de wet- en regelgeving soms weinig gericht op de werkelijke situatie. In het beschut werk zien we een toename van mensen die veel begeleiding nodig hebben. De verwachte uitstroom van mensen naar een ‘echte baan’ blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. Het is belangrijk om als gemeente realistische doelen te stellen.

We zetten in op de kanteling in dagbesteding: de drempel om van beschut werk naar regulier werk te gaan is hoog: Als die stap eenmaal gezet is kun je niet meer terug. Dat beangstigt en blokkeert. Het moet mogelijk zijn om terug te keren naar het beschut werk als dat beter past. D66 wil samen met IJmond Werkt en onze buurgemeenten hierop inzette, zodat er minder hoge drempels zijn om te wijzigen wanneer dat beter is. Het gaat immers om mensen en niet om het hokje waar ze zijn in gestopt.

De WMO is een rijkswet die door gemeenten invulling moet krijgen. Helaas blijkt dat het Rijk het niet kan laten zich ook met de invulling te bemoeien. Het abonnementstarief voor WMO-voorzieningen is daar een sprekend voorbeeld van. In de uitwerking blijkt het voor Heemskerk duur uit te pakken. D66 vindt dat lokale regelingen ook lokaal wordt ingericht. Zeker bij de WMO-voorzieningen kan dat.

Wat D66 betreft begint het bij preventie. De Doorbraakmethode kan hier veel positiefs bieden: Als een woning levensbestendig wordt gebouwd zijn er in de loop der jaren geen dure aanpassingen nodig om de bewoner langer thuis te laten wonen. Door tijdig problemen te signaleren kan er beter en sneller tot een oplossing gekomen worden. De gemeente moet praktisch en slim omgaan met de WMO. We zorgen dat inwoners de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben zonder steeds oneindig veel papierwerk.

We zien dat de druk op mantelzorgers de komende jaren verder zal toenemen doordat mensen met een complexe zorgvraag langer thuis blijven wonen en er sprake is van een afnemend aantal potentiële mantelzorgers per hulpvrager. Mantelzorgers, zeker zij die in een extra kwetsbare situatie zitten, moeten kunnen rekenen op een goed niveau van ondersteuning. Op die manier kunnen zij op hun eigen wijze zorg verlenen. Mantelzorgers moeten extra ondersteund worden en respijtvoorzieningen en begeleiding moeten beter toegankelijk worden en aansluiten bij de behoefte. In Heemskerk gaat het om zo’n 1100 mensen die een vorm van mantelzorg verlenen. De steun bij en randvoorwaarden voor mantelzorg dienen zodanig te zijn dat zij mantelzorg voor korte of langere duur in hun leven kunnen inpassen zonder overbelast te raken.

Heemskerk heeft een ruimhartig en breed toegankelijk armoedebeleid. Dat is wat D66 betreft een goed uitgangspunt. We richten het armoedebeleid zo in dat dat het mensen echt ondersteunt om structureel uit de armoede te komen en zelfstandig hun leven te leiden zonder hulp van de gemeente.

D66 wil voorkomen dat mensen in de schulden raken. Schulden stapelen zich snel op en leiden tot stress en spanning in de gezinssituatie. De schuldenindustrie is harteloos en kent weinig ruimte voor de menselijke maat. D66 wil dat de gemeente per situatie gaat beoordelen wat nodig is om de persoon in kwestie te helpen. Het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente moet stevig zijn en ervoor zorgen dat mensen snel kunnen starten aan het herstel en behoud van een gezonde financiële situatie. De gemeente gaat samen met professionals kijken hoe we op vernieuwende wijze schulden kunnen aanpakken en waar mogelijk te voorkomen.

D66 wil een Intergemeentelijke Sociale Dienst oprichten met onze buurgemeenten. We zien dat het steeds lastiger is om als gemeente zelfstandig alle diensten te kunnen aanbieden. Het gaat om specifieke expertise die de gemeente in huis moet hebben. Op die manier bundelen we als gemeenten onze kennis en hoeven we niet elk onze eigen specialisten in dienst te hebben. We bundelen onze financiële middelen en besparen op overhead en ICT-trajecten. We besteden samen jeugdzorgtrajecten aan en kunnen zo meer kwaliteit en maatwerk bieden. D66 vindt dat dit samen met de Doorbraakmethode onze dienstverlening in het gehele sociale domein sterk kan verbeteren.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021