Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

D66 staat voor gezonde gemeentefinanciën. Heemskerk staat er goed voor maar we zien dat er toenemende druk is op de jaarlijkse exploitatie. Er zijn veel taken bijgekomen en niet altijd is daar meer geld voor beschikbaar gesteld. Het is niet uit te sluiten dat de komende jaren er wederom bijgestuurd moet worden. D66 zet hierbij de kwaliteit van onze voorzieningen, dienstverlening en openbare ruimte voorop. We willen investeren in een nieuw zwembad, in onze sportaccommodaties, culturele sector en openbare ruimte. Deze investeringen vinden we noodzakelijk om Heemskerk een gemeente te laten blijven waar het goed wonen, sporten en recreëren is. Dat zal om keuzes vragen, keuzes die wij niet uit de weg gaan. We moeten daarbij voorkomen dat we vastlopen omdat er wordt vastgehouden aan heilige huisjes en ingesleten patronen.

Het moet voor onze inwoners duidelijk en inzichtelijk zijn hoe de gemeente onze financiële middelen besteedt. Onze inwoners hebben er recht op dat hun belastinggeld op een verantwoorde wijze wordt uitgegeven. We willen daarom een evenwichtig en realistisch financieel beleid, dat transparant is en voor elke inwoner controleerbaar. Als er keuzes gemaakt moeten worden, moeten die eenvoudig te onderbouwen zijn richting onze inwoners. Als gemeente krijgen we steeds meer taken op ons bord, of het nu om de jeugdzorg gaat of de participatiewet. In de afgelopen jaren hebben de gemeenten binnen de IJmond bewust gekozen voor intensieve vormen van samenwerking om deze taken op een efficiënte en verantwoorde manier uit te voeren. Dit heeft ertoe geleid dat de begrotingen van de verschillende gemeenten binnen de IJmond voor een belangrijk deel verweven zijn. Een voorbeeld is de inkoop van jeugdzorg binnen het sociaal domein. De wijze waarop wij samenwerken is van levensbelang en iets om te koesteren. Goede samenwerking resulteert in goed omgaan met het belastinggeld van onze inwoners.

We streven naar een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de gemeentelijke lasten. In dat kader vindt D66 het onjuist dat de opbrengsten van gemeentelijke belastingen, die slechts aan een beperkt aantal mensen worden opgelegd, zoals de hondenbelasting, naar de algemene middelen van de gemeente vloeien. Zeker als daar geen specifieke inspanning van de gemeente tegenover staat. Burgers horen immers niet financieel te worden benadeeld, enkel om hun keuze voor een huisdier. We schaffen de hondenbelasting daarom af.

We springen op een zorgvuldige wijze om met het belastinggeld. Het gaat immers om geld van ons allemaal. Tekorten binnen de gemeentebegroting worden niet simpelweg opgelost met een belastingverhoging, maar worden in eerste beginsel opgelost binnen de begroting. Bij elke afweging hebben we duidelijk voor ogen wat de structurele gevolgen zijn van een beslissing. Weegt het sluiten van een buurthuis op tegen een ozb verhoging van een paar euro? Geld moet beleid volgen en niet andersom.

We zien dat de afvalstoffenheffing door tegenvallende scheidingsresultaten en de invoering van de verbrandingsbelasting door het Rijk, fors is toegenomen. D66 zet in op een positieve beloning. Goed scheiden moet lonen en dus optimaliseren we de komende jaren de infrastructuur om dat te faciliteren. Dit geldt ook voor de rioolheffing. We voeren een gedifferentieerd riooltarief in. Inwoners die regenwater afwateren op eigen terrein gaan minder betalen.

D66 staat voor een verantwoord subsidiebeleid. Dit betekent dat de gemeente alleen activiteiten subsidieert die een bewezen maatschappelijk nut hebben. Subsidies moeten effectief zijn en zoveel mogelijk van tijdelijke aard. Bovendien moeten subsidies evenwichtig verdeeld worden tussen de verschillende sectoren zoals kunst, cultuur en sport. We nemen ons subsidiebeleid opnieuw onder de loep en bepalen of de toegekende subsidies in verhouding staan tot het maatschappelijk nut en tot andere toekenningen in dezelfde sector.

Het subsidiebeleid van de gemeente moet transparant zijn. Iedere inwoner van Heemskerk moet, bijvoorbeeld via de website van de gemeente, inzicht kunnen krijgen in welke subsidies waaraan worden verstrekt. Ook indirecte subsidies, bijvoorbeeld de financiering van sportaccommodaties, maken daar deel van uit. Het gaat immers om geld van ons allemaal.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021