Steun ons en help Nederland vooruit

Economie

Economie is een regionale zaak. Het is daarom noodzakelijk dat door de gemeenten in de IJmond wordt samengewerkt. Daarbij moet het doel zijn samen bedrijven naar de regio te halen en daarbij geen onderlinge concurrentie te voeren. Door het samenbrengen van lokale overheden en ondernemers wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een duurzame en innovatieve economie in de regio.

We zien dat de leefbaarheid in de regio zwaar onder druk staat. Luchtverontreiniging en geluidoverlast zijn reële bedreigingen voor onze gemeente. Als hoofdoorzaak wordt gewezen naar grote industrie in de regio zoals de scheepvaart, Tata Steel en Schiphol. D66 ziet een toenemende polarisatie in het debat rondom Tata Steel ontstaan. Het is daarom van essentieel belang om te sturen op feiten en de nuance terug te brengen in het debat. Laten we heel helder zijn: D66 ziet een toekomst voor de staalindustrie in onze regio mits er een goed evenwicht is tussen het economische belang en de gezondheidseffecten.

De lokale overheden moeten toegerust zijn op hun taak om de industrie te controleren met normen die passen bij onze leefomgeving. We zetten in op versnelling van het vergroenen van grote industrieën in de regio. Om dat te bereiken moet er een open discussie zijn tussen belanghebbenden en een regierol gepakt worden door het Rijk en de Provincie.

We zien een toename van vliegbewegingen over ons grondgebied. Geluidsoverlast kan mensen ziek maken. We gaan de dialoog aan met Schiphol en het Rijk om het aantal vluchten te verminderen of om te leiden. Vliegen op de radar stelt vliegtuigen in gelegenheid bebouwd gebied te omzeilen, we zien dit in de praktijk nog te weinig gebeuren.

We hebben als regio een sterke positie als het gaat om vestiging van bedrijven in de maakindustrie. D66 wil daarom investeren en meer middelen beschikbaar stellen voor initiatieven op het gebied van techniek, innovatie en toegepast technisch vakonderwijs op middelbaar, MBO- en HBO niveau. We kijken naar bestaande bedrijven en stimuleren nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame energie, innovatieve maakindustrie en hoogwaardige tuinbouw.

De lokale ondernemers kunnen een grote bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelen. D66 wil dat faciliteren en ondersteunen. We schrappen onnodige lokale regels en verordeningen die duurzame bedrijfsvoering door Heemskerkse ondernemers in de weg staan.

Economische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Daar moet Heemskerk flexibel op inspelen en ervoor zorgen dat er binnen de gemeente voor ondernemers één aanspreekpunt is. Ondernemers in het centrum en op de Trompet hebben zich verenigd in een Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Ondernemers versterken elkaar op deze manier met ideeën en financiering van gemeenschappelijke doelen. D66 vindt dat deze samenwerking ondersteund moet worden. Een goede samenwerking bevordert niet alleen ondernemerschap, maar zorgt ervoor dat bijvoorbeeld het centrum levendig blijft en haar aantrekkingskracht behoudt voor onze inwoners en bezoekers van buiten.

Ondernemen is ook buiten de gebaande paden kijken en durven investeren. D66 vindt dat de gemeente daar geen rem op mag zijn. We maken het ondernemers makkelijker door vergunningsaanvragen te versimpelen. D66 is een voorstander van het vrijgeven van de winkeltijden. Ondernemers moeten zelf kunnen beslissen wanneer zij hun winkel openstellen. Een goede samenwerking tussen de winkeliers is hierbij belangrijk.

Er moet een duidelijke visie komen op hoe we ons centrum over 10 jaar zien. D66 vindt dat we moeten investeren in de verblijfswaarde van ons centrum. Door een goede dialoog met de ondernemers te onderhouden signaleren we vroegtijdig problemen en verplaatsen we detailhandel bij vrijgekomen winkelruimte van de buitenranden naar het midden. Op de vrijgekomen ruimte zetten we in op woningbouw, met name voor starters en senioren.

Een centrum waar je graag verblijft, betekent wat D66 betreft ook een centrum waarin je je veilig kunt verplaatsen. We zetten de veiligheid van de fietser en voetganger voorop en richten de openbare ruimte ingrijpend in. Herinrichting van parkeervlakken, bredere stoepen, meer plek voor de fiets en meer groen. We stimuleren het gebruik van de fiets, de auto blijft welkom. We onderzoeken de mogelijkheden van een ondergrondse fietsparkeergarage. Dit alles doen we in goede dialoog met de ondernemers en bewoners in het centrum. Deze ingrepen zijn een kostbare investering maar die wil D66 graag doen.

D66 wil toerisme en recreatie in Heemskerk een stevige impuls geven. De inzet van de toeristenbelasting voor de promotie hiervan was een goede eerste stap. We zien echter nog steeds dat verblijfstoerisme in Heemskerk sterk achterblijft bij vergelijkbare gemeenten. Heemskerk heeft veel te bieden, van ons mooie duingebied en kastelen tot aan ons centrum en culturele activiteiten. Meer toeristen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze lokale economie. Onze detailhandel en horeca worden daardoor ook minder afhankelijk van bestedingen van onze eigen inwoners. We kijken daarom welke mogelijkheden er zijn voor het creëren van meer kleinschalige recreatievoorzieningen. D66 wil meer mensen kennis laten maken met Heemskerk en een divers en aansprekend evenementenprogramma bieden.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021