Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

We willen investeren in duurzame en gezonde schoolgebouwen. We houden hierbij rekening met de leerlingenaantallen en hebben oog voor de toekomst. Een schoolgebouw is wat D66 betreft een gezonde plek voor leerlingen, binnen en buiten. Buiten spelen in een natuurlijke omgeving daagt uit en zorgt voor frisse energie. Ons doel is dat alle schoolpleinen in 2026 groen zijn.

Wij streven naar een gezond Heemskerk dat duurzaam en harmonieus is ingericht. De IJmond is dichtbevolkt, heeft zware industrie in de nabijheid, maar kent ook drukbezochte recreatiegebieden. Heemskerk is daarin een groene oase van rust. Aantrekkelijk om te wonen, te werken en te ontspannen. Alleen door in te zetten op duurzame energie en een circulaire economie, kan Heemskerk groeien maar toch haar eigen kracht en groene karakter behouden. We faciliteren meer repaircafés. Het mooiste afval is namelijk afval dat er niet is.

Of we nu kijken naar de energietransitie, de opgaven van onze warmtevoorziening, of de wens om per 2050 onafhankelijk van gas te zijn, de uitdagingen zijn enorm. We nemen onze inwoners mee in de discussie en bepalen samen hoe en in welk tempo we de vraagstukken aanpakken. Gezien de huidige technologische ontwikkelingen zien wij vooralsnog geen goede kansen om te investeren in warmtenetten in Heemskerk. In plaats daarvan zetten we in op innovatieve ontwikkelingen als warmtebatterijen en elektrische batterijen, op individueel-, buurt- en wijkniveau.

We willen dat er in Heemskerk een brede infrastructuur is voor het opladen van elektrische auto’s. Iedereen heeft het recht om de eigen auto op te laden met eigen duurzaam opgewekte elektriciteit. Niet alleen bij huis, maar ook in de openbare ruimte moeten hiervoor meer mogelijkheden komen. Een mogelijk goede oplossing hiervoor is het integreren van oplaadpunten in lantaarnpalen.

Inwoners kunnen zelf veel doen om hun huis te verduurzamen. Bijvoorbeeld door het nemen van isolatiemaatregelen, het aanleggen van een groen dak of het plaatsen van zonnepanelen. Het geven van een energiebespaarbox heeft alleen effect als daar een goed advies aan vast zit. D66 wil dat de gemeente dit stimuleert en ondersteunt waar mogelijk.

We kiezen voor een wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van woningen; een woning uit de jaren ’30 vraagt nu eenmaal om andere aanpassingen dan een nieuwbouwwoning. De gemeente maakt daarom een plan samen met de inwoners hoe iedere wijk energieneutraal kan worden. De gemeente schaft welstandsregels voor aanleg van groene daken en zonnepanelen af. Bij nieuwbouwontwikkelingen compenseren en incorporeren we groen in daken en gevels.

D66 wil dat de gemeente 100 % duurzaam gaat inkopen. Door haar inkoopkracht als stuurmiddel in te zetten, jaagt de gemeente duurzame ontwikkelingen aan. Gemeentelijke panden en gemeenteafhankelijke gebouwen moeten zoveel mogelijk groene daken en zonnepanelen krijgen. Wat D66 betreft is per 2030 minimaal 75% van het gemeentelijke vastgoed verduurzaamd. De verduurzaming van de gebouwen mag niet ten koste gaan van het geld dat voor de activiteiten in het pand is bedoeld; denk bijvoorbeeld aan een groen dak op een schoolgebouw. We versoepelen lokale regelgeving en stimuleren en subsidiëren duurzame alternatieven. We continueren de bestaande duurzaamheidslening en ondersteunen initiatieven zoals de energiebespaarbox en energiescans voor bedrijven en huishoudens. Door duidelijke informatie op de gemeentelijke website informeren we onze inwoners over lokale en landelijke acties en regelgeving.

D66 wil zoveel mogelijk groen in en om het dorp. Groen in de leefomgeving voorkomt hittestress en verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. D66 wil een gezond Heemskerk met groen en water, natuur en biodiversiteit. Deze elementen hebben een positieve invloed op de mentale en fysieke gezondheid van kinderen en volwassenen. De gevolgen van klimaatverandering zijn niet te onderschatten, ook niet voor Heemskerk. Hittestress als gevolg van te weinig water en groen in een wijk kan grote gevolgen hebben voor kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en zieken. Het duurt vaak jaren om aanpassingen uit te voeren, zoals het realiseren van koele schoolpleinen, meer schaduw en koelte in de openbare ruimte en het plaatsen van duurzame koelinstallaties bij zorginstellingen. Groen en water is niet alleen mooi, maar ook van levensbelang. D66 wil daarom dat bij iedere herinrichting of nieuwbouwplan hier vol op wordt ingezet.

D66 ziet een taak voor de gemeente om onze lokale bedrijven en industrie te helpen verduurzamen. Met gratis energiescans en soepele regelgeving kunnen we een omslag teweegbrengen die ons in staat stelt de lokale economische bedrijvigheid te versterken zonder de druk op het milieu buitensporig te vergroten. Door deelname aan de Regionale Ontwikkelings Maatschappij en goede samenwerking in de metropoolregio halen we innovatieve en groene bedrijven naar Heemskerk. Regelgeving die verduurzaming van lokale bedrijven in de weg staat, nemen we kritisch onder de loep en versoepelen we indien gewenst.

Naar landelijke doelstellingen moeten we in 2025 toe naar 30 kg restafval per inwoner per jaar. De gemeente is overgestapt naar omgekeerd inzamelen maar er is meer nodig om deze doelen te halen. D66 ziet in dat burgerparticipatie daar een grote rol in kan spelen. De inwoner is uiteindelijk degene die het afval produceert en gaat scheiden. Goede voorlichting en communicatie is van groot belang. Door de invoering van de verbrandingsbelasting is goed scheiden niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

We onderzoeken de komende twee jaar alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben om de doelen te halen en de kosten voor onze inwoners te beperken. Een financiële prikkel kan een oplossing zijn. De randvoorwaarden om dit te laten slagen zijn een goede infrastructuur en de mogelijkheid om goed afval te kunnen scheiden bij zowel laag- als hoogbouw. Dit moet eerst op orde zijn voordat er andere stappen worden gezet. Het tweesporenbeleid van de HVC om zowel afvalverwerker als energieleverancier van te zijn moet van tafel. Het verminderen van restafval en het leveren van energie zijn twee niet verenigbare belangen.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021