Steun ons en help Nederland vooruit

Criminaliteit

Criminaliteit voorkomen waar het kan en ertegen optreden wanneer het moet, is voor D66 het uitgangspunt. Beginnende overlast en criminaliteit moeten in een vroeg stadium worden herkend en aangepakt. Een buurtgerichte aanpak in de wijken, op scholen, bij sportverenigingen en bij zorginstellingen is daarom essentieel. Waar voorkomen niet meer kan, is handhaving noodzakelijk. D66 vindt het daarom belangrijk dat de politie voldoende agenten beschikbaar heeft om een rol te spelen in lokale handhaving. Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van criminaliteit, maar ook bijvoorbeeld bij het tegengaan van huiselijk geweld. D66 wil daarom meer wijkagenten.

D66 vindt dat de gemeente een rol heeft in het beschermen van onze democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons allemaal. Wij zijn tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. Geografisch gezien is de IJmond een knooppunt met een internationale haven en grote pleisterplaatsen, in combinatie met een goede infrastructuur. Niet alleen bedrijven kijken naar deze gunstige ligging maar ook criminelen vinden deze geografische voorwaarden interessant.

D66 wil dat de gemeenten binnen de IJmond meer regie gaan voeren om ondermijning te voorkomen. Waar boven- en onderwereld elkaar ontmoeten, ziet men vaak panden verloederen en wordt er door buurtbewoners overlast ervaren. De aanpak hiervan is van essentieel belang.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021