Steun ons en help Nederland vooruit

AWBZ

De grootste opgave van de komende jaren bij het op orde houden van de gemeentefinancïen is de overdracht van taken en geld in het kader van de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de daarbij behorende transities (Wet werken naar vermogen, de overheveling van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo en de transitie van jeugdzorg) van rijksoverheid naar gemeente. Enerzijds leidt deze overheveling van rijkstaken tot een verruiming van de gemeentelijke begroting, maar anderzijds worden door de Rijksoverheid bezuinigingen doorgevoerd waarmee de gemeente te maken krijgt.

De gemeente moet zich bewust zijn van deze verruiming van haar taken en de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat, waarbij zij gelijktijdig de financiële gevolgen van deze verruiming van gemeentetaken op orde moet hebben. Dit vraagt om een andere aanpak, waarbij efficiëntie en effectiviteit nog belangrijker zullen worden. D66 wil dat de gelden terechtkomen bij de mensen die het echt nodig hebben. Dit betekent dat mensen niet van het kastje naar de muur mogen worden gestuurd, maar dat iedereen die van de WMO gebruik moet maken, weet wat ze van de gemeente kunnen verwachten. Daarom moeten wij nu heldere keuzes maken.

Verkiezingsprogramma 2014

Laatst gewijzigd op 22 november 2018