Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2020

Schriftelijke vragen samenwerking Oosterwijk

De wijk Oosterwijk ligt in zowel de gemeente Heemskerk als in de gemeente Beverwijk. Het is nodig om de komende jaren flink in deze wijk te investeren. Gelukkig geven verschillende partners zoals bijvoorbeeld de Woningbouworganisaties aan hieraan mee te willen werken. Ook de gemeenten Beverwijk en Heemskerk geven steeds aan hier gezamenlijk de schouders onder te willen zetten.

Ook de gemeenteraden van Beverwijk en Heemskerk hebben aangegeven dat samenwerking tussen de twee gemeenten (en met de overige stakeholders) van groot belang is. Immers de problemen (en de oplossingen) voor deze wijk houden niet op bij de gemeentegrens. Alleen door krachten te bundelen kan er effectief gewerkt worden.

De fracties van D66 Beverwijk en Heemskerk werken nauw samen op het dossier Oosterwijk. Daarbij kwamen de fracties tot ontdekking dat in Beverwijk voor de commissie van 1 oktober de nota “Uitvoeringsprogramma Wijkaanpak Thuis in Oosterwijk” op de agenda staat. Uit deze notitie wordt duidelijk dat deze uitsluitend gaat over het Beverwijkse deel van de wijk Oosterwijk. En dat van samenwerken en samenhang met de gemeente Heemskerk geen enkele sprake is.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan de gezamenlijke colleges:

1)  Zijn de colleges met ons van mening dat alleen door samenwerking tussen de gemeente Beverwijk en Heemskerk oplossingen voor de wijk Oosterwijk denkbaar zijn?

2)  Hebben de gezamenlijke colleges overwogen om met de twee gemeenten gezamenlijk een Uitvoeringsprogramma Wijkaanpak Thuis in Oosterwijk te ontwikkelen?

a)  Zo nee, waarom niet?

b)  Zo ja, waarom is dat niet gelukt?

3)  Zijn de gezamenlijke colleges het met ons eens dat problemen en oplossingen voor de wijk Oosterwijk niet stoppen bij de gemeentegrens en dat een wijkaanpak per gemeente dus niet effectief is?

4)  Hoe gaan de colleges de samenwerking voor de wijkaanpak Oosterwijk verder vormgeven?

5)  Hoe gaan de gezamenlijke colleges de gemeenteraden hiervan op de hoogte stellen?