Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 november 2019

Wonen in een groen Heemskerk

Een maand geleden werd het groenbeleidsplan behandeld in de gemeenteraad. Een mooi stuk waarin de visie wordt geschetst voor het groen in Heemskerk. Hoe houden we Heemskerk mooi groen in de IJmond?

Het groenbeleidsplan is geen losstaand document. Bij het nemen van besluiten waarbij groen een rol speelt is er altijd sprake van een afweging tussen verschillende beleidsvelden. Groen & wonen, groen & veiligheid, groen & infrastructuur. In het stuk wordt gesteld dat ‘met de toenemende vraag naar meer nieuwe woningen en voorzieningen het een grote uitdaging is om groen te behouden voor nu en volgende generaties’. Dat vindt D66 een belangrijke constatering. Bouwen we kwantitatief of kwalitatief? Of beide? Woningbouw is belangrijk maar een groene woonomgeving ook.

De raad heeft altijd de bevoegdheid om groen op te offeren voor woningbouw. Wat D66 betreft is een duidelijk vertrekpunt noodzakelijk voor een goede discussie en afweging. De voorgestelde tekstwijziging met daarin formuleringen als ‘trachten’ en ‘proberen’ horen wat ons betreft niet thuis in een visiestuk. Het is beter om gemotiveerd af te wijken van een helder standpunt als daar goede redenen voor zijn.

Een heldere visie dwingt ons als raad om een plan kritisch te bekijken en als we een stuk groen opofferen voor woningbouw dit gedegen te onderbouwen. Compenseren we op de locatie zelf, ergens anders of in de bebouwing zelf? En als dat niet kan, waarom kiezen we er dan toch voor om te bouwen op die locatie?

D66 vindt dat bouwen op groen bespreekbaar en mogelijk moet zijn. Groen compenseren op de locatie zelf, elders of in de bebouwing zelf. Is dat niet of deels mogelijk, motiveer en verantwoord je keuze. Als je van een gemeente die ‘mooi groen in de IJmond’ wil zijn naar een gemeente die ‘minder groen in de IJmond’ wil gaan is het goed om daar terdege verantwoording over af te leggen. Ons amendement om deze uitgangspunten duidelijk neer te zetten in het groenbeleidsplan werd door een meerderheid van de raad overgenomen. Kwalitatieve woningbouw in een groene omgeving.