Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 november 2019

Begroting 2020: daadkracht

Bij de begrotingsbehandeling afgelopen week was er een belangrijke constatering die door de gehele raad gedeeld werd; er is een tekort geraamd voor de komende jaren en dat dienen we op te lossen.

Welk gewicht er aan dit tekort werd gehangen verschilde duidelijk per fractie. Sommige fracties maakten zich ernstig zorgen, anderen nuanceerden dit aan de hand van verschillende voorbeelden waarin het uiteindelijke resultaat van een boekjaar aanzienlijk gunstiger uitviel dan de begroting eerst voorzag. De opdracht ‘Heemskerk zichtbaar beter’, die deze coalitie zichzelf gegeven heeft voor deze termijn, betekent voor D66 ook dat Heemskerk financieel gezien niet verslechtert.

Dit betekent dat we op korte termijn gefundeerde keuzes moeten gaan maken. En daar ziet D66 genoeg mogelijkheden voor. Laaghangend fruit zoals een goede kostendekkendheid van de leges en effectievere processen in de dienstverlening. Maar zeker ook mogelijkheden die wat meer politieke afweging en durf vragen.

Een goed voorzieningenniveau voor onze inwoners is een groot goed. Wat D66 betreft ligt de toekomst in de bestendiging van die voorzieningen in een goede samenwerking met Beverwijk. Een gezamenlijk zwembad en theater kan kosteneffectief en kwalitatief grote kansen bieden, gedeelde sportvoorzieningen eveneens. Daadkracht op het gebied van de afvalinzameling zodat onze inwoners zich de komende jaren niet geconfronteerd zien met forse verhogingen van de afvalstoffenheffingen. De kanteling in het sociaal domein die nu eindelijk eens echt gerealiseerd moet worden, geen besparing op mensen maar op het proces.

Maar bovenal onze plannen en beleidsvoornemens kritisch tegen het licht houden en ons geld daar stoppen waar het het meest effectief is en bij voorkeur nieuw beleid voor oud beleid. Zoals bijvoorbeeld ons grondbeleid en volkshuisvestingsfonds inzetten om meer differentiatie in nieuwbouw te bewerkstelligen en op die manier meer sociale woningbouw en woningen voor starters en ouderen te realiseren. Een samenhangende regionale energiestrategie om zo efficiënt en kostenneutraal mogelijk stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. D66 zal daar vol op inzetten de komende tijd.