Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 februari 2014

Standpunt D66-fracties op Regionale Mobiliteitsvisie

Op 18 februari behandelde de gezamenlijke Raadscommissie IJmond de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond 2014 (hier te vinden). Namens de IJmondiale D66-fracties sprak Brigitte van den Berg, fractievoorzitter in Beverwijk, in eerste termijn de volgende reactie.

Voorzitter,

Bereikbaarheid is een van de grootste uitdagingen voor de IJmond. Tegelijkertijd is mobiliteit essentieel om prettig te wonen en te werken, en vooral essentieel voor de economische kansen van ons gebied.

D66 IJmond staat positief tegenover de voorliggende visie. De uitdagingen zijn uitgebreid geanalyseerd en oplossingen worden geboden. Namens D66 IJmond wil ik nu een aantal onderwerpen benoemen die wat ons betreft nog extra aandacht nodig hebben en vervolgens een aantal vragen stellen over de consequenties van deze visie en het uitvoeringsprogramma.

Woon-werk
Voor het woon-werkverkeer is D66 verheugd dat de potentie van het openbaar vervoer en de fiets uitgebreid is bekeken. Door fietsroutes én het OV aantrekkelijker te maken, kan de verkeersdrukte binnen de IJmond het meest effectief worden verholpen. Daarbij zijn fiets en OV voor woon-werkverkeer de meest gezonde & de meest milieuvriendelijke oplossing.

Economisch verkeer
Voor het economische verkeer zijn goede doorstroom van met name de A9 en de Velsertunnel onontbeerlijk. De ambitie om ervoor te zorgen dat de A9 over 10 jaar niet meer in de file top 10 staat, ondersteunt D66 dan ook van harte. De vraag is wel of we deze ambitie op basis van de voorgestelde maatregelen gaan halen. Kan het college ons hiervan overtuigen? Daarbij: deelt Rijkswaterstaat deze ambitie met de IJmond?

De Velsertunnel blijft een zwakke plek. Met name door te hoge vrachtwagens is er nogal eens oponthoudt. Het voorgestelde nieuwe hoogtedetectiesysteem en het systeem van afwikkeling van te hoge vrachtwagens is dan ook hard nodig.

D66 IJmond maakt zich wat de Velsertunnel betreft ook ernstig zorgen over de aangekondigde afsluiting. Calamiteitenbogen naar de A9 en een goede informatievoorziening aan de weggebruikers, zijn voorwaarden om de overlast zo klein mogelijk te houden. Kan het college toelichten welke stappen zij verder ondernomen hebben om de overlast van de afsluiting van de Velsertunnel te beperken, en wat tot nu toe de resultaten zijn van deze stappen?

Mobiliteitsmanagement bij bedrijven
D66 pleit ervoor om mobiliteitsmanagement ook in te zetten bij bedrijven tot 100 werknemers en niet alleen vanaf 100 werknemers zoals beschreven in de visie. Volgens D66 is dit een gemiste kans. De regio IJmond wordt juist gekenmerkt door veel MKB, dus van ondernemingen tot 250 werknemers. Voor de groep van ondernemingen tot 100 werknemers wordt er geen actief beleid ingezet, terwijl hier relatief goedkoop wellicht grote resultaten kunnen opleveren, en dat is een gemiste kans.

Samenwerking
Dat we deze visie gezamenlijk hebben gemaakt, nu gezamenlijk bespreken en hopelijk binnenkort in alle raden vaststellen is een grote stap in de goede richting en maakt dat D66 er vertrouwen in heeft dat we de mobiliteitsproblematiek in de IJmond voor de korte en de lange termijn effectief kunnen aanpakken.

Een voorbeeld van waarom regionaal denken zo belangrijk is, is het melden van werkzaamheden en evenementen aan Regioregie. Hier moeten we scherp op blijven, ook als planningen wijzigen. Vorige week hebben we een voorbeeld gezien van werkzaamheden die elkaar in de weg zaten, waardoor inwoners uit de Broekpolder vast stonden.

Wij vragen ons wel af wat de rollen van de andere partners zijn in dit geheel. Wat is de waarde van dit stuk voor de provincie? Zij hebben meegeschreven aan de visie, worden ook voor meerdere projecten als trekker genoemd. Stelt de provincie deze visie ook vast of toont zij op andere wijze commitment aan de plannen uit deze visie?

Financiën
Als het gaat om de financiën en het uitvoeren van de ambities dan wordt er voornamelijk meegelift op de bestaande begrotingen maar wordt er in de visie ook gesproken over een mobiliteitsfonds waarbij het de bedoeling is om met geld, geld te genereren. Het is dan ook heel sterk om als regio dit gezamenlijk op te pakken richting het rijk, provincie en bedrijven. D66 blijft wel scherp in de gaten houden hoe de afspraken over de wijze en omvang van bijdragen van de IJmondgemeenten aan het mobiliteitsfonds uitgewerkt worden in een uitvoeringsconvenant, inclusief de uitwerking van de prioritering van de projecten en randvoorwaarden voor de uitvoering.

Conclusie
D66 zet in op versterking van de toegankelijkheid van de IJmond . Zowel voor de fiets, het OV als de auto. Het verkeer en vervoer moet beter op elkaar aansluiten en beter doorstromen. Samen met het Rijk, de Provincie en de buurgemeenten nemen we maatregelen voor de korte én lange termijn. Om vooruit te komen moeten we vooruit kijken. Daarom is D66 tevreden met deze visie.