Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 december 2011

Kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het belang van de kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning realiseren we ons allemaal. We weten dat sinds de invoering van de WMO het voor alle gemeenten in Nederland op meerdere fronten een uitdaging is geweest om voor zorg en welzijn een samenhangend beleid te ontwikkelen. Een majeure opgave, die in onze gemeente goed is opgepakt – waarvoor onze complimenten.

In Heemskerk is er in 2008 een begin gemaakt, met de nota “De kunst van het binden en verbinden”. Nu, in 2012, gaan we verder. “Met elkaar”, en met de nieuwe kadernota die die titel dan ook draagt.

De kadernota is helder, en biedt een stevige basis voor het WMO-beleid. Inhoudelijk kunnen wij er ons als D66-fractie ook grotendeels in vinden, maar we willen toch wat kanttekeningen plaatsen.

In de inleiding van de kadernota staat als uitgangspunt: “zelf zoveel mogelijk richting geven aan je leven”. Daarmee wordt benadrukt dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, en dat de overheid zich waar mogelijk dient terug te trekken. Daar zijn we blij mee. D66 gelooft immers onvoorwaardelijk in de eigen kracht van mensen. Wat mensen voor zichzelf, en voor anderen, kunnen doen, is vaak veel effectiever dan wat de overheid kan doen.

Wel moeten we voorkomen dat er in de maatschappij een tweedeling ontstaat. De meeste mensen kunnen hun eigen verantwoordelijkheid wel nemen, maar anderen misschien niet; ze hebben moeite met de regelgeving, of hebben wellicht een mentaliteitsomslag nodig. Zeker voor die mensen staat de zorgplicht van de gemeente staat dan ook nog steeds als een paal boven water – dat mogen en kúnnen we niet uit het oog verliezen.

We zijn dan ook blij met het advies dat het Burgerplatform gaf over de te nemen maatregelen: er wordt opgemerkt dat het gevaar kan ontstaan dat de gemeente zich te afstandelijk zal opstellen. Daarnaast is het voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid een zekere mate van bewustwording nodig. Het burgerplatform adviseert dan ook een goede communicatie naar de burger. Dat advies onderschrijft D66 volledig.

De nieuwe kadernota is ambitieus, en om die ambities waar te maken is het nodig dat de gemeente een zekere regierol opeist. Met name die regierol is de grote uitdaging voor de komende jaren. D66 vindt dat de gemeenteraad actief betrokken moet zijn bij het invullen van die regierol. De ontwikkelingen in het WMO-beleid moeten worden teruggekoppeld naar de raad, zodat we zoveel mogelijk betrokken kunnen blijven bij het hele proces.

Tot slot: het doet ons deugd te horen dat uit diverse benchmarks blijkt dat Heemskerk op het gebied van WMO bovengemiddeld presteert. Dat is prachtig – maar laten we die resultaten vooral proberen te overtreffen.

Met elkaar.

Dit is een bewerking van de inbreng van raadslid Hilâl Doruk namens de fractie van D66 Heemskerk, bij de behandeling van de nieuwe kadernota WMO.